Rodičovské združenie

Rodičovské združenie (RZ) je dobrovoľné združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí. Jeho základným poslaním je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov školy. Združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Rodičia sa stretávajú 4x do roka na triednych schôdzach RZ. Najvyšším orgánom RZ je Rodičovská rada. Tvoria ju zástupcovia rodičovských združení v triedach (triednych aktívoch), zvolení v septembri nového škoského roka.

 

Základné informácie:

Názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole

Sídlo: Štúrova 18, 907 01 Myjava

IČO: 17319617466

DIČ:  2021621129

 

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 000000-0037231363/0900

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Funkčné zloženie rodičovského združenia:

predseda: Ing. Ján Belanský

zapisovateľ: p. Eva Halenárová

hospodár: Ing. Peter Miča

štatutárny zástupca: Ing. Ján Belanský

 

Triedni dôverníci:

I. A - Mgr. Petronela Bombová

I. B - Dušan Duga

I. C - MVDr. Hana Blanáriková

II. A - Ing. Peter Miča

II. B - Ing. Pavol Kosík

II. C - Ing. Zdenka Dugová

III. A - Bc. Dana Bajcarová

III. B - Ing. Andrea Sándorová

III. C - Lenka Adamcová

IV. A - Ľubomír Kováč

IV. B - Mgr. Martina Kováčová

V. A - Róbert Zelník

V. B - Slávka Cintula

V. C - Darina Horňáková

VI. A - Eva Halenárová

VI. B - Lucia Svinkásková

VI. C - Eva Gočálová

VII. A - Ing. Ján Belanský

VII. B - Bc. Jana Bubniaková

VII. C - Mgr. Marián Halaš

VIII. A - Lenka Marečková

VIII. B - Mgr. Marek Hrin

VIII. C - Vladimíra Hrdličková

IX. A - Lenka Kodajová

IX. B - Marián Jankových

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
    Štúrova 18, 907 01 Myjava
  • +421 34 6965401

Fotogaléria