Rodičovské združenie

Rodičovské združenie (RZ) je dobrovoľné združenie rodičov alebo zákonných zástupcov detí. Jeho základným poslaním je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov školy. Združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Rodičia sa stretávajú 4x do roka na triednych schôdzach RZ. Najvyšším orgánom RZ je Rodičovská rada. Tvoria ju zástupcovia rodičovských združení v triedach (triednych aktívoch), zvolení v septembri nového škoského roka.

Základné informácie:

Názov: SRRZ - RZ pri II. Základnej škole

Sídlo: Štúrova 265/18, 907 01 Myjava

IČO: 173196170466

DIČ:  2021621129

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK73 0900 0000 0000 3723 1363

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Funkčné zloženie rodičovského združenia:

predseda: Rastislav Eliáš

zapisovateľ: Ing. Jana Dobrodenková

hospodár: Ing. Peter Miča

štatutárny zástupca: Rastislav Eliáš

 

Triedni dôverníci:

I. A - Michaela Eisnerová

I. B - Ingrid Smolíková

I. C - Ing. Lucia Buzayová

II. A - Jaroslava Krč-Turbová

II. B - Ing. Veronika Kivaderová

II. C - Bc. Petra Štrbová

III. A - Rastislav Eliáš

III. B - Ing. Vladimíra Kubrická

III. C - Ing. Jana Dobrodenková

IV. A - Ing. Elena Ptáčková

IV. B - Mgr. Jana Nemčeková

IV. C - Ing. Dana Kroupová

V. A - Mgr. Petronela Vavřín Bombová

V. B - Ing. Radovan Zelenay

V. C - Peter Mizerák

VI. A - Ing. Dana Zemanová

VI. B - Ing. Peter Miča

VI. C - František Filip

VII. A - Ing. Andrea Sándorová

VII. B - Jana Benová

VII. C - Bc. Dana Bajcarová

VIII. A - Bc. Hana Figurová

VIII. B - Ing. Erika Hodúlová

VIII. C - Mgr. Katarína Vítková

IX. A - Bc. Anton Rabel

IX. B - Slávka Cintula

IX. C - Barbora Kajanová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava
    Štúrova 18
  • +421 34 6965401

Fotogaléria