Krátka história ZŠ Myjava na Štúrovej ulici

Prvého februára 1960 bola daná do prevádzky Základná škola na Štúrovej ulici, ktorú verejnosť vníma najmä ako II. základnú školu. Výstavba začala v roku 1958 na hornom konci Myjavy, v časti zvanej Nová dedina, kde od roku 1950 vyrastalo nové sídlisko. Podľa pôvodných plánov mala byť škola trojposchodová. Rada KNV v Bratislave tento návrh v máji 1959 definitívne odmietla. A tak sa stavala podľa upravených plánov ako dvojposchodová. V prvej etape výstavby bola vybudovaná iba časť, v ktorej bolo 17 tried, 2 špeciálne učebne, 8 kabinetov, byt riaditeľa a školníka.

Vyučovať sa začalo 8. februára 1960 po polročných prázdninách. Boli do nej preradení žiaci zo ZŠ Jablonská, z ročníkov 1. až 8. s počtom žiakov 535 v 17 triedach. Od septembra 1960 fungovala ako plnoorganizovaná deväťročná škola s počtom tried20 av nich 620 žiakov a 23 pedagógov. Prvým riaditeľom sa stal Ján Ušiak. Od septembra 1960 bol riaditeľom Ján Bukoven, ktorý zotrval vo funkcii až do roku 1989. V rokoch 1989 až 1999 to bol Drahotín Redecha a v rokoch 1999 až 2011 to bola Jarmila Maliariková. Od júla 2011 je vo funkcii riaditeľa školy Jaroslav Foltín.

Od 1. januára 1998 sa ZŠ na Štúrovej ulici stala školou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v Myjave. Od 1. júla 2002 prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Myjava.

V škole chýbali dôležité priestory – telocvičňa, družina mládeže (dnes školský klub detí), kuchyňa, jedáleň. Práca v stiesnených pomeroch bola sťažená. Kuchyňa a jedáleň boli v provizórne upravených miestnostiach suterénu. Družina mládeže pracovala v triedach prvého stupňa. Telesná výchova sa vyučovala na školskom dvore, na chodbách a na ihriskách telovýchovnej jednoty Spartak Myjava. Od školského roka 1962/63 sa pripravovala ďalšia etapa výstavby. Práce však začali až v roku1970 ado užívania boli nové priestory odovzdané v školskom roku 1975/76. V nových priestoroch našla svoje miesto školská družina, kuchyňa, jedáleň, telocvičňa, knižnica. V tomto čase bola zrekonštruovaná a plynofikovaná kotolňa. Účelovo boli využité aj uvoľnené miestnosti v suteréne. Vybudovali sa tu dielne s dvoma učebňami, kabinet, sklad a prípravňa materiálu. Ďalšie zmeny prebiehali až od roku 2000.

V tomto roku bola znova zrekonštruovaná kotolňa na plnoautomatickú. V roku 2005 sme získali projekt na výstavbu ihriska s umelou trávou. V roku 2005 získalo Mesto Myjava projekt z eurofondov Operačný systém – základná infraštruktúra, pomocou ktorého škola dostala nový vzhľad. Vymenili sa okná, strecha, šatne. Vymaľoval sa exteriér i interiér školy. V roku 2006 sme získali projekt „Škola tretieho tisícročia,“ pomocou ktorého sme vybudovali tri počítačové učebne. V roku 2006 sme pomocou projektu „Otvorená škola“ zrekonštruovali bežeckú dráhu. V roku 2008 sme získali ďalší projekt z MŠ SR a eurofondov na vybudovania multifunkčného ihriska s finančnou podporou rodičovského združenia a firmy NADRESS a z podpory 2% z daní od ČSOB a rodičovského združenia na výstavbu Areálu zdravia pre deti I. stupňa a ŠKD. V roku 2009 sme vybudovali učebňu s interaktívnou tabuľou. V roku 2012 sme dokončili kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie, ktorá prebiehala v troch etapách.

Škola má v blízkosti štadión a športovú halu. V roku 1993 vznikla myšlienka založiť športové triedy vo futbale. O rok neskôr sa k futbalu pridal basketbal pre dievčatá. Tu možno zaradiť aj vyučovanie cudzích jazykov, okrem ruštiny anglický a nemecký jazyk. O vyučovanie cudzích jazykov bol a stále je veľký záujem. Preto sme v roku 2003 zriadili aj triedy s rozšíreným vyučovaním angličtiny.

Od školského roka 2008/2009 vo vyučovacom procese prišlo k zásadnej prestavbe. Školský systém sa rozdelil na štátny vzdelávací program a školský vzdelávací program. V štátnom vzdelávacom programe sú dané štandardy, ktoré majú povinné predmety obsahovať. V školskom vzdelávacom programe je možná voľba predmetov podľa toho, o čo majú žiaci záujem. Na našej škole ponúkame možnosť rozšíriť si vyučovací proces o cudzie jazyky, šport a informatiku. Snažíme sa zmenou vo vyučovacom procese vzdelávaním pedagogického zboru premeniť školu z tradičnej na modernú.

Zapájali sme sa aj do vzdelávacích projektov. Najväčším z nich bol medzinárodný projekt COMENIUS v spolupráci so školami v Nemecku, Fínsku, Poľsku a Taliansku, potom projekty Ja a svet práce, Digitálni štúrovci, Škola, ktorej to myslí a mnoho ďalších.  

Najlepší populačný rok bol školský rok 1966/67 s počtom žiakov 753. Dnes má škola 588 žiakov v 27 triedach. Vďaka aktívnej práci a dobrej povesti máme stále dosť žiakov. Na škole pracujú: 12 učiteľov I. stupňa, 25 učiteľov II. stupňa, 8 vychovávateliek, 2 školskí psychológovia, 1 špeciálny pedagóg, 1 sociálny pedagóg, 8 asistentiek učiteľa, 8 kuchárok a 12 nepedagogických zamestnancov.

V priebehu 62 rokov sa menilo aj zloženie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Niektorí už navždy opustili naše rady, iní si užívajú zaslúžený dôchodok a iste spomínajú na tvorivé obdobie svojej učiteľskej praxe, a hlavne na dobrý kolektív.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava
    Štúrova 18
  • +421 34 6965401

Fotogaléria