Školský klub detí

ŠKD

Charakteristika  ŠKD pri ZŠ Štúrova 18, 907 01 Myjava

Riadenie a organizácia ŠKD

 1. Školský klub detí (ďalej  len ŠKD) riadi riaditeľ školy.
 2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje a za jej priebeh zodpovedá vychovávateľ.
 3. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.

 

Prehľad oddelení v školskom roku 2019/2020

Oddelenie                 trieda                              vychovávateľka            počet detí

 1.                       I. A                                    Ďuricová                               23
 2.                       I. B                                    Mgr. Hornáková                   22         
 3.                       I. C                                    Dršková                               24     
 4.                       II. A, II. C                           Bc. Hrinová                         26                                          
 5.                       II. A, II. B                           Durcová                              26
 6.                       III. A, III. B                         Mramúchová                       26
 7.                       III. B, III. C                         Ing. Hudáková                    26
 8.                       IV. A                                   Ing. Schweitzerová             17
 9.                       IV. B                                   Bc. Janovíčková                 15

 

Prevádzka ŠKD

 1. Klub je v prevádzke po celý školský rok, počas pracovných dní od 6.00 h do 17.00 h
 2. Počas školských prázdnin je klub v prevádzke podľa potrieb zákonných zástupcov, pokiaľ sa prihlási minimálne 12 detí.
 3. Školné za ŠKD sa uhrádza štvrťročne: 7,00 €/mesiac - 1 dieťa                                                                                                                                                                                                          4,00 €/mesiac - súrodenec
 4. Klub sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou výchovného programu ŠKD.
  • Príchod detí ráno do ŠKD - od 6.00 h do 7.15 h hlavným vchodom .
  •  O 7.45 h službukonajúce vychovávateľky odvedú deti do kmeňových tried.
  • Preberanie detí z ŠKD v popoludňajších hodinách sa uskutočňuje podľa údajov na zápisnom lístku alebo podľa písomnej žiadosti rodiča.
 5. Ranné a konečné služby zabezpečujú pani vychovávateľky podľa organizačného poriadku školy a podľa úväzkov platných na daný školský rok.
 6. Prechod detí do oddelení klubu a na iné záujmové činnosti zabezpečuje príslušný vyučujúci, vychovávateľ alebo vedúci záujmového útvaru.

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť

 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného charakteru a hlavne na prípravu na vyučovania. Za úroveň výchovno-vzdelávacej práce v oddelení klubu zodpovedá vychovávateľka.
 2. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, športom a cvičením umožňuje deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu.
 3. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, učia sa samostatnosti pri práci a formou didaktických hier si opakujú a utvrdzujú učivo.
 4. V rámci činnosti klubu sa organizujú rôzne kultúrne, spoločenské a iné podujatia. Na rekreačnú činnosť sa využíva klubová herňa Feferónik, telocvičňa, infrasauna, ihriská, školský dvor a iné objekty v meste.
 5. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie. Deti prichádzajú do jedálne organizovane s vychovávateľkou, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda všetky deti odchádzajú z jedálne spoločne. Platbu za stravu si zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne. 

 

Organizácia činnosti v ŠKD

Ranný klub od 6.00 h do 8.00 h

Obed podľa rozvrhu v jednotlivých triedach od 11.35 h

Rekreačno-oddychová výchova (vrátane TOV) po obede do 14.30 h

Príprava na vyučovanie: od 14.30 h do 15.30 h

Relaxačná činnosť: od 15.30 h do 17.00 h 

 

U nás v klube

Školský klub my radi máme,

veľmi často sa v ňom hráme.

Hry, knihy a stavebnice,

máme ich tu na tisíce.

Hudba, spev aj tanec živý,

stvárame tu občas divy.

Píšeme si úlohy, aj sa málo učíme,

pekný darček v okamihu spravíme.

Či sme vonku a či dnuká,

od závisti každý puká.

Nech sa deje, čo sa deje,

v školskom klube dobre nám je! 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
  Štúrova 18, 907 01 Myjava
 • +421 34 6965401

Fotogaléria