Rady pre rodičov pri učení sa doma s dieťaťom so špecifickou poruchou učenia

Milí rodičia, spojenie viacerých technických chýb včera spôsobili, že som prišla o pôvodný text článkov, ktoré som sem pridala a preto vám dnes opätovne prinášam návod, ako sa učiť s deťmi so ŠPU. Ďakujem za pochopenie a prajem príjemné čítanie.

Tento článok bol pôvodne pridaný: 30.3.2020, 12:18 hod.

Učiť deti doma v súčasnej situácii popri všetkých ostatných povinnostiach nie je pre rodičov jednoduché. Medzi deťmi sú však aj tie, ktoré potrebujú ešte trochu viac špeciálnejší prístup. Deti so ŠPU. Ako sa doma učiť s deťmi s dyslexiou, dysortografiou, dyskalkúliou a dysgrafiou?

Vďaka patrí pani psychologičke PhDr. Bc. Jaroslave Malček, ktorá sa s nami podelila o vypracovaný návod, ako sa efektívne s deťmi so ŠPU učiť.

Nech je vám na úžitok.

Mgr. Henrieta Hubináková, PhD.

        školský psychológ

 

R A D Y   P R E   R O D I Č O V

pri učení sa doma s dieťaťom so špecifickou poruchou učenia

 

 

pre Vaše dieťa s DYSLEXIOU je UČENIE ČÍTANÍM PROBLÉM

ƒdieťa nemusí čítať s dostatočným porozumením‚

ƒčítanie je pre Vaše dieťa veľmi náročné‚

ƒdieťa číta pomalšie, má vyššiu chybovosť, vydá viac energie na čítanie‚

ƒmá zníženú schopnosť aktívne pracovať s textom, porozumieť prečítanému‚ ƒmá zhoršenú schopnosť zapamätať si text‚

 



—- časť textu dieťaťu predčítavate

- kombinujte sluchovú a zrakovú cestu /dieťa kratšiu a jednoduchšiu časť textu číta samé

 - dieťa potrebuje mať viac času na čítanie /a na predmety, ktoré sú závislé na čítaní

-nahradzujte čítanie diskusiou; čítajte s dieťaťom „na striedačku“ /keď je dieťa unavené, text mu dočítajte/; čítajte v duete /spoločne s Vami, dospelý len tesne predbieha dieťa a týmto spôsobom ho „vedie“/; čítanie s vyhľadávaním ťažkých slov /dieťa si prečíta najprv text samé potichu pre seba a označí slová, ktoré sa mu zdajú byť ťažké, potom si ich za podpory rodiča naučí správne čítať a vyslovovať, príp. si osvetlí ich význam, a až potom číta daný úsek textu nahlas, pôjde mu to už lepšie a bude si istejšie/   

–- overujte si, či si dieťa text pamätá a rozumie mu /otvorenými otázkami, na ktoré nie je možné odpovedať len áno/nie/

- je dôležité, aby dieťa čítalo pravidelne /aspoň 5x týždenne/

- dieťaťu vysvetľujeme, že každý deň trénujeme ako športovec, ktorý sa pripravuje na preteky, dieťa nemusí čítať dlho /spočiatku  3 – 5 min./, postupne zvyšujeme na 10 i viac minút

- uprednostňujeme porozumenie prečítanému pred tempom čítania

- u detí s ťažkou formou uprednostňujeme audiozáznami alebo špeciálne počítačové programy /napr. pre nevidiacich/, ktoré prevádzajú tlačený text na hovorené slovo

i vždy je pozitívna konzultácia s vyučujúcim

kľúčový je Váš láskavý a trpezlivý prístup

pre Vaše dieťa s DYSGRAFIOU je PÍSANIE PROBLÉM

ƒtempo písania dieťaťa je výrazne pomalé‚

ƒak je dieťa vystavené tlaku, aby zrýchlilo tempo písania, je to na úkor kvality písma a väčšej chybovosti a únavy‚

ƒpísanie máva vplyv aj na iný grafický prejav dieťaťa‚

ƒakoby malo dieťa „ťažkú ruku“‚

ƒproblémy má v rysovaní, kreslení, v matematike nesprávne zapisuje číslice, grafy‚

ƒmá problémy, pokiaľ sa má učiť zo svojich zošitov, lebo sú nečitateľné, chaotické‚

ƒ pre nemožnosť prejaviť svoje vedomosti ústne sa môže vnímať ako neúspešné‚

ƒmôže sa dopracovať sa až k odporu k písaniu, strate motivácie‚

ƒúlohy urobí veľmi rýchlo a Vy sa niekedy hneváte, lebo dieťa malo na písanie čas‚

ƒdieťa nie je lajdák, ani Vám nerobí naprieky, že píše škrabopisne‚

 

 €

!  rešpektujte tempo písania Vášho dieťaťa, príp. volte primeraný rozsah písaného učiva

vyjadrujte dieťaťu podporu

dieťa má preferovať kvalitu nad kvantitou, postupne automatizovať kontrolu písomného prejavu, schopnosť chyby vyhľadať a opraviť

- niekedy je dôležité nahradiť písomný prejav audiozáznamom  /ak je tempo písania veľmi pomalé, písmo nečitateľné, nevyužiteľné pre učenie sa, značná chybovosť/

- nedopisujte za dieťa úlohy, dobré je po dohovore s vyučujúcim využívať skrátené písomné úlohy- doplňovacie formy, kde dieťa doplňuje javy, cvičenia, kde nie je nutné písať dlhé vety

- zapisovanie dlhších textov nahraďte vlepovaním predtlačených textov do zošita, skenovaním zápisov

- umožnite dieťaťu písanie na notebooku či tablete

- nenechávame dieťa písať zápisy „naviac“, aby si pocvičilo, či niekoľkokrát prepisovať nekvalitne nepísaný text

- niekedy je lepšie, ak dieťa /na 2. stupni ZŠ/ využíva tzv. písanú formu malého tlačeného písma, u ťažších deficitov použite aj veľké tlačené písmená alebo písanie na počítači

- u ľahších foriem poskytnite viac času na napísanie /pokiaľ možno v pokojnom prostredí/

- pozitívna je Vaša konzultácia s vyučujúcim

kľúčový je Váš láskavý a trpezlivý prístup

 

pre Vaše dieťa s DYSORTOGRAFIOU je PÍSOMNÝ PREJAV PROBLÉM

 

ƒdieťa má problémy v písomnom prejave, v pravopise, najmä v slovenskom i v cudzom jazyku a v iných predmetoch, kde mu učivo diktujete‚

ƒpočuje, ale nerozumie, to sa deje pri písaní diktátov či pri diktovanom texte z akéhokoľvek učiva‚

ƒdieťa má problém pre problémy so sluchovou percepciou‚

ƒniektoré deti reagujú na svoje dlhodobé problémy rezignáciou a apatiou‚

 



- dávajte dieťaťu informácie/pokyny napísané na papier, na viditeľné miesto, napr. chladničku

- kontrolujte porozumenie Vami hovorenej inštrukcie, zadaniu, otázke, pri učení sa s dieťaťom, kontrolujte či dieťa rozumie a adekvátne reaguje

- hovorte alebo diskutujte s dieťaťom pomaly a s výraznou výslovnosťou, aby dieťaťu slová nesplývali a dokázalo slová od seba odlíšiť

- uvedomte si, že pre dieťa je ťažké učiť sa pravopis aj v písomnom prejave

Ÿvyužívajte sluch, hmat, zrak a reč, hlavne vizualizovanie učiva alebo zjednodušené gramatické pravidlá

- dôležitá je zásada „krátko, ale pravidelne“

- dieťa uisťujte o poskytnutí Vašej pomoci, s ktorou všetko spoločne zvládnete

- poskytnite dieťaťu viac času na vypracovanie úloh

- pozitívna je Vaša konzultácia s vyučujúcim

kľúčový je Váš láskavý a trpezlivý prístup

 

 

pre Vaše dieťa s DYSKALKÚLIOU je MATEMATIKA PROBLÉM

ƒdieťa má ťažkosti v matematike a všade tam, kde sa matematika používa, t. j. najmä v chémii, vo fyzike‚

ƒv praktickom živote má dieťa problém s odhadom a určovaním času‚

 



 dieťaťu môžete pomôcť použitím rôznych počítadiel, názorných číselných os, prehľadov a tabuliek

- vo vyšších ročníkoch pomôžete využitím kalkulačky

-vždy je nutné dať dieťaťu viac času na vypracovanie zadanej práce, poskytnúť krokovú pomoc

- pri hodnotení úloh  z matematiky vychádzajte z rozboru logického postupu riešenia úlohy /nehodnoťte zámeny tvarovo podobných čísel, chyby z posunu v priestore, chybný opis znamienok/

pomáhajú aj pracovné listy, kde dieťa doplňuje výsledok /v komunikácii s vyučujúcim/

- využívajte vždy názorné pomôcky /názorné číselné osy, tabuľky násobkov, kartičky s násobkami a delením a pod./, pretože dieťa bez poskytnutia názorného materiálu ťažko optimálne počíta

- v násobení a v delení veďte dieťa k využívaniu „záchytných príkladov“ /napríklad riešenie príkladu 6 x 6 dieťa odvodzuje od príkladu 6 x 5, ktorý si pamätá/

- v slovných úlohách pomáhajte s pochopením zadania /dieťa napr. zvýrazňuje podstatné údaje v texte, predvádza manipuláciu alebo neskôr zjednodušený nákres/

- postupujte s dieťaťom po jednotlivých krokoch, ktoré vždy zapisujte, dieťa zároveň veďte k verbalizácii- hlasnému vysvetľovaniu, popisu jeho postupu

- dbajte i na dieťaťom systematické zaznamenávanie „medzivýpočtov“, zjednodušených nákresov /napr. pri vyvodzovaní správneho riešenia u slovných úloh/, schém a pod.

- dieťa uisťujte o poskytnutí Vašej pomoci, s ktorou všetko spoločne zvládnete

častejšie priebežne poskytujte spätnú väzbu, pri neistote či chybnom postupe využívajte pomoc prvého kroku /kde dieťa začalo správne/

i pozitívna je Vaša konzultácia s vyučujúcim

kľúčový je Váš láskavý a trpezlivý prístup.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
    Štúrova 18, 907 01 Myjava
  • +421 34 6965401

Fotogaléria